1 § Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Pro Reilumpi Yhteiskunta ry (Pro rättvisare samhälle). Föreningens hemort är Helsingfors.

2 § Föreningens syfte och verksamhet

Föreningens syfte är att främja en god och fungerande marknadsekonomi, där ett starkt välfärds- och avtalssamhälle och löntagarnas röst spelar en central roll. Föreningens syfte är också att främja lagstiftning som garanterar ett rättvist arbetsliv i ett stabilt och organiserat samhälle, där man inte kan få konkurrensfördelar genom att bryta mot reglerna. Föreningens syfte är att öka transparensen i valfinansieringen, att sänka gränsen för anmälningsskyldigheten samt att reglera kampanjtak.

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen

  • övervaka den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen av verksamhetsmiljön
  • dela och på olika sätt producera information om fördelarna med en fungerande och rättvis marknadsekonomi samt ett stabilt och organiserat avtalssamhälle
  • samarbeta med andra föreningar som delar samma mål
  • att finansiera bidrag och donationer till privatpersoner och samfund vars mål är att samhälleligt eller politiskt verka på ett sätt som stöder föreningens syfte

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer, bidrag och testamenten, äga fast och lös egendom som behövs för verksamheten samt anordna penninginsamlingar efter att ha fått vederbörligt tillstånd.

3 § Medlemmar

Varje fysisk person eller registrerad förening som godkänner föreningens syfte och stadgar kan ansluta sig till föreningen. Föreningens styrelse godkänner medlemmarna på basis av ansökan.

4 § Medlemsavgift

Storleken på den medlemsavgift som årligen betalas till föreningen fastställs av årsmötet.

5 § Styrelsen

Föreningens ärenden sköts av en styrelse med minst tre och högst sju ordinarie medlemmar, som valts vid årsmötet. Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande samt utnämner övriga nödvändiga funktionärer.

6 § Ombud

Om styrelsen så beslutar kan föreningen ha ett ombud. Ombudet sköter föreningens löpande ärenden underlydande styrelsen.

7 § Namnteckningsrätt för föreningen

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och ombud samt av personer som styrelsen befullmäktigat, alltid två tillsammans.

8 § Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

9 § Föreningens möten

När styrelsen eller föreningsmötet så beslutar kan man delta i föreningsmötet även per post eller via datakommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel under eller före mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari–maj.

10 § Sammankallande av föreningsmöten

Kallelsen till ett föreningsmöte ska skickas till medlemmarna skriftligen med brev eller via e-post minst sju dygn före mötet.

11 § Årsmöte

På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. presentation av bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande
  2. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  3. fastställande av en verksamhetsplan och budget samt storleken på medlemsavgiften
  4. beslut om antalet styrelsemedlemmar
  5. val av styrelseledamöter
  6. val av sådana godkända revisorer och revisorssuppleanter eller revisionssammanslutningar som avses i revisionslagen

12 § Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöser sig eller upplöses måste dess medel användas på ett sätt som beslutats av det sista föreningsmötet för ett allmännyttigt syfte som ligger nära föreningens verksamhet.

Föreningens stadgar har publicerats på finska och svenska. Om den finska och svenska versionen av stadgarna strider mot varandra är den finska versionen den officiella.