Dataskyddsbeskrivning för Pro rättvisare samhälle rf:s intressentgruppsregister

Pro rättvisare samhälle rf samlar på basis av separat samtycke in personuppgifter till föreningens intressentgruppsregister. Pro rättvisare samhälle rf samlar in och behandlar personuppgifter endast till nödvändiga del för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Behandlingen baserar sig på samtycke från en person eller ett samfund.

1 Personuppgiftsansvarig

Pro rättvisare samhälle rf
FO-nummer 3282506-6
PRYasiamies@gmail.com

2 Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Pro rättvisare samhälle rf:s ombudsman Jyrki Konola
PRYasiamies@gmail.com

3 Registrets namn

Pro rättvisare samhälle rf:s intressentgruppsregister

4 Ändamålen med och grunden för behandlingen av personuppgifter

I intressentgruppsregistret samlar Pro rättvisare samhälle rf i enlighet med punkt 5 på basis av separat samtycke personuppgifter om privatpersoner och sammanslutningar vars mål är att samhälleligt eller politiskt verka på ett sätt som stöder föreningens syfte.

Personuppgifter samlas in i registret för att föreningen i enlighet med sina stadgar ska kunna

 • dela och på olika sätt ge sina medlemmar och utomstående information om fördelarna med en fungerande och rättvis marknadsekonomi och ett stabilt och organiserat avtalssamhälle
 • samarbeta med andra föreningar som delar samma mål
 • ge bidrag och donationer till privatpersoner och samfund vars mål är att samhälleligt eller politiskt verka på ett sätt som stöder föreningens syfte.

För ovannämnda syften behandlar Pro rättvisare samhälle rf också uppgifter om politiska åsikter och medlemskap i fackförbund, vilka enligt artikel 9 i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) utgör särskilda personuppgifter. Uppgifterna behandlas om en privatperson eller en företrädare för ett samfund ansöker om bidrag eller donation av föreningen. Uppgifterna gäller kandidatur vid val som förrättas i Finland och omfattar både enskilda personer och personer i deras egenskap av representanter av eller medlemmar i en sammanslutning eller deras ställning i ett parti eller fackförbund.

Dessutom innehåller uppgifterna uppgifter som erhållits av personen själv och från offentliga källor om personens inställning till sådana samhällsfrågor som Pro rättvisare samhälle rf har definierat som sina mål i sina stadgar.

Till sin natur är behandlingen av uppgifter inte omfattande. Sådana uppgifter som inte har erhållits av den registrerade själv har huvudsakligen inhämtats från offentliga källor hos myndigheter och medier.

5 Registrets datainnehåll

I Pro rättvisare samhälle rf:s intressentgruppsregister finns uppgifter som användaren själv har anmält till Pro rättvisare samhälle rf eller som föreningen har inhämtat från offentliga källor. Uppgifterna har införts i registret på basis av användarens separata samtycke och kan raderas därifrån när som helst.

I registret över intressentgrupper kan bland annat följande uppgifter behandlas:

 • för- och efternamn eller sammanslutningens namn
 • partipolitisk ståndpunkt eller kandidatens valmansförening
 • kandidatur i val som förrättas i Finland
 • medlemskap i fackförbund
 • ställning eller yrkesbeteckning
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • boendekommun
 • födelseår
 • personens valchefs eller kontaktpersons för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer
 • finansiering som personen eller samfundet fått av Pro rättvisare samhälle rf
 • personens eller sammanslutningens deltagande i Pro rättvisare samhälle rf:s verksamhet
 • uppgifter som samlas in om användningen av Pro rättvisare samhälle rf:s webbtjänster.

6 Normala källor

Personuppgifterna fås av deltagarna själva på basis av separat samtycke och från offentliga källor.

Registrets personuppgifter kan också kompletteras med uppgifter som samlas in om användningen av Pro rättvisare samhälle rf:s webbtjänster, såsom

 • uppgifter om enhet eller applikation som används, såsom webbläsarversion, typ av enhet och skärmstorlek
 • uppgifter om användningen av webbtjänster, såsom sidladdningar, tid som använts för webbtjänster, besök i olika webbtjänster samt innehåll som visats i dem
 • uppgifter om webbsidor som öppnats via riktad kommunikation från Pro rättvisare samhälle rf, till exempel ett nyhetsbrev
 • uppgifter som samlas in av sociala plugins eller andra tredje parter.

En användare av webbtjänster kan identifieras utifrån en digital kod i tjänsterna när hen kommer till eller loggar in i en webbtjänst via kommunikation från Pro rättvisare samhälle rf, till exempel ett nyhetsbrev.

Uppgifter om användningen av webbtjänster samlas in med hjälp av kakor.

7 Normalt utlämnande av uppgifter

Bidrag och donationer till samhälleliga och politiska aktörer omfattas av ett särskilt krav på samhällelig transparens och därför måste Pro rättvisare samhälle rf ha möjlighet att lämna ut en noggrant begränsad mängd personuppgifter från intressentregistret till medierepresentanter eller på annat sätt till offentligheten. För sådana donationer begär Pro rättvisare samhälle rf om uttryckligt samtycke av dem som ansöker om understöd eller donation.

Pro rättvisare samhälle rf kan därför lämna ut uppgifter om personer och sammanslutningar som fått understöd och donationer. Uppgifter som lämnas ut är för- och efternamn, uppgift om kandidatur i val som förrättas i Finland, partimedlemskap samt uppgift om understöd eller donationer som beviljats av Pro rättvisare samhälle rf. Uppgifterna kan också publiceras i Pro rättvisare samhälle rf:s webbtjänst.

I regel utlämnas inte andra personuppgifter i Pro rättvisare samhälle rf:s intressentregister till utomstående. Pro rättvisare samhälle rf kan emellertid lämna ut personuppgifter till tredje parter till exempel för riktad kommunikation, eller för en enkät eller en undersökning som görs på uppdrag av FFC och för att användas av FFC Tredje parters tjänsteleverantörer av det här slaget handlar alltid på Pro rättvisare samhälle rf:s vägnar och under dess övervakning. Pro rättvisare samhälle rf säljer eller lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje parter så att de kan använda personuppgifterna självständigt.

8 Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Pro rättvisare samhälle rf överför inte personuppgifter utanför EU- eller EES-området till länder för vilka EU-kommissionen inte har fattat något beslut om likvärdighet enligt artikel 45 i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

9 Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifter om beviljade understöd och donationer arkiveras och förvaras under en på förhand obestämd tid. Det är fråga om samhälleligt betydelsefull information som är viktig att bevara bland annat för forskningsändamål i allmänt intresse.

Pro rättvisare samhälle rf förvarar andra personuppgifter så länge som de behövs för de ändamål som fastställts i punkt 4

Uppgifterna förstörs på ett säkert sätt när Pro rättvisare samhälle rf inte längre behöver dem.

10 Principer för skydd av registret

Vid Pro rättvisare samhälle rf iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Pro rättvisare samhälle rf behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar informationssäkerheten och följer lagen.

Uppgifterna i registret används endast av de tjänstemän vid Pro rättvisare samhälle rf som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter i enlighet med sina behörigheter. Användarna har tystnadsplikt.

Pro rättvisare samhälle rf ser genom avtal till att säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning

11 Rätt till tillgång

Enligt artikel 15 i EU 2016/679 ska den registrerade ha rätt till tillgång till egna personuppgifter, det vill säga rätt att kontrollera uppgifter som rör den registrerade själv.

Begäran kan lämnas per e-post till Pro rättvisare samhälle rf:s ombud (pry-ombudsman@gmail.com).

12 Rätt att begära rättelse och radering

En deltagare har rätt att få tillgång till sina uppgifter och vid behov få uppgifterna korrigerade eller raderade. Deltagaren har också rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna. Begäran kan lämnas genom att kontakta Pro rättvisare samhälle rf:s ombud (pry-ombud@gmail.com).

13 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har en registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade strider mot EU:s dataskyddsförordning rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

14 Ändringar

Pro rättvisare samhälle rf kan tidvis göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning. Om betydande ändringar görs i dataskyddsbeskrivningen meddelar vi tydligt om dem i de fall där tillämplig lag förutsätter det. Läs dataskyddsbeskrivningen då och då för att få aktuell information om eventuella ändringar.

Detta dataskyddsmeddelande uppdaterades senast 15.12.2022.