Pro reilumpi yhteiskunta ry:n sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Pro reilumpi yhteiskunta ry kerää erillisen suostumuksen perusteella henkilötietoja yhdistyksen sidosryhmärekisteriin. Pro reilumpi yhteiskunta ry kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittely perustuu henkilön tai yhteisön antamaan suostumukseen.

1 Rekisterinpitäjä

Pro reilumpi yhteiskunta ry
Y-tunnus 3282506-6
PRYasiamies@gmail.com

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Pro reilumpi yhteiskunta ry:n asiamies Jyrki Konola
PRYasiamies@gmail.com

3 Rekisterin nimi

Pro reilumpi yhteiskunta ry:n sidosryhmärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Pro reilumpi yhteiskunta ry kokoaa erillisen suostumuksen perusteella sidosryhmärekisteriin kohdan 5 mukaisia henkilötietoja yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joiden tavoitteena on toimia yhteiskunnallisesti tai poliittisesti yhdistyksen tarkoitusta tukevalla tavalla.

Henkilötietoja kerätään rekisteriin, jotta yhdistys voi sääntöjensä mukaisesti

 • jakaa ja tuottaa jäsenilleen ja ulkopuolisille eri tavoin tietoja toimivan ja reilun markkinatalouden sekä vakaan ja järjestäytyneen sopimusyhteiskunnan hyödyistä
 • tehdä yhteistyötä muiden samat tavoitteet jakavien yhdistysten kanssa
 • antaa avustuksia ja lahjoituksia yksityishenkilöille ja yhteisöille, joiden tavoitteena on toimia yhteiskunnallisesti tai poliittisesti yhdistyksen tarkoitusta tukevalla tavalla.

Pro reilumpi yhteiskunta ry käsittelee edellä mainittuja tarkoituksia varten myös tietoja poliittisista mielipiteistä ja ammattiliiton jäsenyydestä, jotka ovat Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklan mukaan erityisiä henkilötietoja. Tietoja käsitellään, jos yksityishenkilö tai yhteisön edustaja hakee avustusta tai lahjoitusta yhdistykseltä. Tiedot koskevat yksityishenkilön tai yhteisön edustajan jäsenyyttä tai asemaa puolueessa tai ammattiliitossa sekä ehdokkuutta Suomessa toimitettavissa vaaleissa.

Tiedot sisältävät lisäksi henkilöltä itseltään ja julkisista lähteistä saatuja tietoja hänen suhtautumisestaan sellaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, jotka Pro reilumpi yhteiskunta ry on määritellyt säännöissään tavoitteikseen.

Tietojen käsittely ei ole luonteeltaan laajamittaista. Sellaiset tiedot, joita ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään, on pääosin saatu julkisista lähteistä viranomaisilta ja mediasta.

5 Rekisterin tietosisältö

Pro reilumpi yhteiskunta ry:n sidosryhmärekisterissä on tietoja, joita käyttäjä on itse ilmoittanut Pro reilumpi yhteiskunta ry:lle tai jotka yhdistys on saanut julkisista lähteistä. Tiedot on viety rekisteriin käyttäjän erillisen suostumuksen perusteella ja ne voi poistaa sieltä koska tahansa.

Sidosryhmärekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi tai yhteisön nimi
 • puoluekanta tai ehdokkaan valitsijayhdistys
 • ehdokkuus Suomessa toimitettavissa vaaleissa
 • ammattiliiton jäsenyys
 • asema tai ammattinimike
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • asuinkunta
 • syntymävuosi
 • henkilön vaalipäällikön tai yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • henkilön tai yhteisön saama rahoitus Pro reilumpi yhteiskunta ry:ltä
 • henkilön tai yhteisön osallistuminen Pro reilumpi yhteiskunta ry:n toimintaan
 • Pro reilumpi yhteiskunta ry:n verkkopalvelujen käytöstä kerättävät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan osallistujilta itseltään erillisen suostumuksen perusteella ja julkisista lähteistä.

Rekisterin henkilötietoja voidaan täydentää myös Pro reilumpi yhteiskunta ry:n verkkopalvelujen käytöstä kerättävillä tiedoilla, joita ovat esimerkiksi

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta sekä palveluissa nähdyistä erilaisista sisällöistä
 • tiedot Pro reilumpi yhteiskunta ry:n kohdentaman viestinnän, esimerkiksi uutiskirjeen kautta avatuista verkkosivuista
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun henkilö saapuu tai kirjautuu verkkopalveluun Pro reilumpi yhteiskunta ry:n kohdentaman viestinnän, esimerkiksi uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Avustusten ja lahjoitusten antamiseen yhteiskunnallisille ja poliittisille toimijoille kohdistuu erityinen yhteiskunnallinen läpinäkyvyysvaatimus, minkä vuoksi Pro reilumpi yhteiskunta ry:llä on oltava mahdollisuus luovuttaa tarkoin rajattu joukko sidosryhmärekisterin henkilötietoja median edustajille tai muilla tavoin julkisuuteen. Pro reilumpi yhteiskunta ry pyytää tällaisia luovutuksia varten avustusta tai lahjoitusta hakevilta nimenomaisen suostumuksen.

Pro reilumpi yhteiskunta ry voi siksi luovuttaa eteenpäin tietoja avustuksia ja lahjoituksia saaneista henkilöistä ja yhteisöistä. Luovutettavia tietoja ovat etu- ja sukunimi, tieto ehdokkuudesta Suomessa toimitettavissa vaaleissa, puoluejäsenyys sekä tieto Pro reilumpi yhteiskunta ry:n myöntämistä avustuksista tai lahjoituksista. Tiedot voidaan myös julkaista Pro reilumpi yhteiskunta ry:n verkkopalvelussa.

Pääsääntöisesti muita Pro reilumpi yhteiskunta ry:n sidosryhmärekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Pro reilumpi yhteiskunta ry voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi kohdennettua viestintää varten tai yhdistyksen toimeksiannosta tehtävän ja sen käyttöön tulevan kyselyn tai tutkimuksen toteuttamista varten. Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat toimivat aina Pro reilumpi yhteiskunta ry:n lukuun ja sen valvonnan alla. Pro reilumpi yhteiskunta ry ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja itsenäisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pro reilumpi yhteiskunta ry ei siirrä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden osalta EU-komissio ei ole tehnyt Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 45 artiklan mukaista vastaavuuspäätöstä.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot myönnetyistä avustuksista ja lahjoituksista arkistoidaan ja säilytetään ennalta määräämättömän ajan. Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä tiedosta, joka on tärkeä säilyttää muun muassa yleisen edun mukaisiin tutkimustarkoituksiin.

Pro reilumpi yhteiskunta ry säilyttää muita henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Kun Pro reilumpi yhteiskunta ry ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Pro reilumpi yhteiskunta ry:ssa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Pro reilumpi yhteiskunta ry käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne Pro reilumpi yhteiskunta ry:n toimihenkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pro reilumpi yhteiskunta ry huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää sähköpostilla Pro reilumpi yhteiskunta ry:n asiamiehelle (pry-asiamies@gmail.com).

12 Korjausoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Osallistujalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua sekä poistaa hänestä rekisterissä olevia tietoja. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä Pro reilumpi yhteiskunta ry:n asiamieheen (pry-asiamies@gmail.com).

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

14 Muutokset

Pro reilumpi yhteiskunta ry voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme niistä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 15.12.2022.