1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Reilumpi Yhteiskunta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää ja toimivaa markkinataloutta, jonka keskeisenä osana on vahva hyvinvointi- ja sopimusyhteiskunta ja palkansaajien ääni. Sekä lainsäädäntö, joka takaa reilun työelämän ja vakaan sekä järjestäytyneen yhteiskunnan, jossa kilpailuetua ei voi saada sääntöjä rikkomalla. Yhdistyksen tavoitteena on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen, ilmoitusvelvollisuusrajan laskeminen sekä kampanjakattojen säätäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • seurata toimintaympäristön yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista kehitystä
 • jakaa ja tuottaa jäsenilleen ja ulkopuolisille eri tavoin tietoja toimivan ja reilun markkinatalouden sekä vakaan ja järjestäytyneen sopimusyhteiskunnan hyödyistä
 • tehdä yhteistyötä muiden samat tavoitteet jakavien yhdistysten kanssa
 • rahoittaa avustuksia ja lahjoituksia antamalla yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden tavoitteena on toimia yhteiskunnallisesti tai poliittisesti yhdistyksen tarkoitusta tukevalla tavalla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenmaksu

Yhdistykselle vuosittain maksettavan jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut vähintään 3 ja enintään 7 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja nimittää muut tarvittavat toimihenkilöt.

6 § Asiamies

Yhdistyksellä voi olla asiamies, mikäli hallitus niin päättää. Asiamies hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita hallituksen alaisena.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja asiamies sekä hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt aina kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  5 valitaan hallituksen jäsenet
 5. valitaan tilintarkastuslain tarkoittamat hyväksytty tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä viimeisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Yhdistyksen säännöt on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Jos sääntöjen suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio ovat ristiriidassa keskenään, niin suomenkielinen versio on virallinen.